Medailonky řečníků

Medailonek - Vít Rakušan

Vít Rakušan

ministr vnitra ČR
Vít Rakušan je český politik a středoškolský učitel, od prosince 2021 první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR ve vládě Petra Fialy. Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy byl zvolen v komunálních volbách zastupitelem města Kolín. Vít je zastáncem myšlenky jednoduchého, moderního státu, který má především svým občanům sloužit, nikoliv překážet.

Medailonek - Natalia Aristimuños Pérez

Natalia Aristimuños Pérez

ředitelka digitálních služeb, DG DIGIT, Evropská komise
Natalia Aristimuño Pérez zodpovídá za činnost odboru Interoperability v rámci Generálního ředitelství Evropské komise pro Informatiku od března 2017. Tomu předcházelo působení v roli vedoucí útvarů poskytujících řešení v oblasti řízení lidských zdrojů, rozhodování, spisové služby a řízení znalostí. Od začátku svého působení v Evropské komisi v roce 2000 se vždy podílela na zavádění řešení, která jejich uživatelům „ulehčovala život“ a která přispívala k efektivnějšímu fungování příslušných institucí. Natalia má vzdělání v oblasti IT a absolvovala Universidad de Deusto ve Španělsku. Oblasti, na které se při svém působení zaměřuje, zná do hloubky a rozumí jim.

Medailonek - Anna Eriksson

Anna Eriksson

ředitelka, Digitalizační agentura Švédska

Medailonek - Marek Rojíček

Marek Rojíček

předseda ČSÚ
Marek Rojíček se profesně zabývá oblastí národních účtů. Podílel se na implementaci evropských standardů národního účetnictví v rámci ČSÚ před vstupem ČR do EU. Ve své vědecké činnosti se orientuje na zkoumání role ekonomických struktur v procesu přechodu od nákladové ke kvalitativně zaměřené konkurenční výhodě a rovněž na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce makroekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Je autorem a spoluautorem několika desítek vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií.

Medailonek - Vladimír Dzurilla

Vladimír Dzurilla

ředitel Státní pokladny centra sdílených služeb a NAKIT, s.p.
Vladimír Dzurilla zastává v současné době funkci ředitele státních podniků Národní agentury pro komunikační a informační technologie a Státní pokladny Centra sdílených služeb. V minulých letech rovněž působil jako zmocněnec vlády pro oblast IT a digitalizaci. Významně se podílel na vzniku Zákona o právu na digitální služby, Inovační strategie ČR The Country for the Future, strategické koncepci Digitální Česko a dalších projektech v rámci digitalizace.

Medailonek - Johana Šulcová

Johana Šulcová

redaktorka České televize

Johan Šulcová začala pracovat pro Českou televizi jako studentka práva a žurnalistiky v roce 2016, od roku 2019 je členkou týmu zpravodajství v 19 hodin, kde se věnuje justici, zdravotnictví a digitalizaci.

Medailonek - Roman Vrba

Roman Vrba

ředitel odboru eGovernmentu na Ministerstvu vnitra
Roman Vrba je ředitelem odboru eGovernment na ministerstvu vnitra. V rámci své funkce řídí strategické projekty elektronizace veřejné správy. Je autorem Portálu občana.

Medailonek - Eva Pavlíková

Eva Pavlíková

spoluzakladatelka a ředitelka Česko.Digital
Eva Pavlíková je spoluzakladatelkou a ředitelkou Česko.Digital. Má za sebou bohaté zkušenosti jako projektová manažerka v telekomunikacích a maloobchodě. V současné době se Eva aktivně podílí na řízení projektů v rámci digitální státní správy.

Medailonek - Karel Trpkoš

Karel Trpkoš

náměstek ministerstvo práce a sociálních věcí
Karel Trpkoš je od března 2022 náměstkem na ministerstvu práce, kde má na starosti IT. Před příchodem na ministerstvo působil v ČEZu. Má mnohaleté zkušenosti z bankovního sektoru, energetiky nebo také s budováním moderního IT a jeho zakotvení v rámci organizace, dále pak s procesní, personální a digitální transformací.

Medailonek - Michal Pešek

Michal Pešek

ředitel SZR
Michal Pešek zastává od prosince 2011 funkci ředitele Správy základních registrů. V minulosti pracoval Michal jako výkonný ředitel ICT České pošty, kde měl na starosti především projekty pro Ministerstvo vnitra.

Medailonek - Petr Kuchař

Petr Kuchař

ředitel odboru hlavního architekta eGovernmentu, ministerstvo vnitra
Petr Kuchař pracuje pro MV již 9. rokem a podílel se na stovkách projektů eGovernmentu ČR. Vybudoval a vede odbor Hlavního architekta eGovernmentu, který spravuje klíčové řídicí dokumenty digitalizace VS jako je Národní architektonický plán. Jeho odbor taktéž vydává stanoviska ke všem určeným ISVS, čímž přímo působí na kvalitu digitalizace v ČR. Petr Kuchař je držitelem ceny ministra vnitra ČR a ceny osobnost eGovernmentu.

Medailonek - Lukáš Kolářík

Lukáš Kolářík

náměstek, ministerstvo vnitra
Lukáš Kolářík působí jako náměstek ministra vnitra ČR, v přechozích letech byl poslancem Poslanecké sněmovny, od roku 2018 je zastupitelem městyse Katovice a člen Pirátů. Do jeho oblasti patří agenda digitalizace a e-governmentu, informační systémy ministerstva vnitra, transformace a spolupráce s Úřadem vlády a náměstkem pro digitalizaci Ondřejem Profantem, potažmo Ivanem Bartošem jako vicepremiérem pro digitalizaci.

Medailonek - Aleš Gola

Aleš Gola

vedoucí odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra
Aleš Gola se dlouhodobě věnuje věcnému a legislativnímu řešení digitalizace přístupu práva a tvorby práva v České republice.

Medailonek - Mgr. Hana Baráková

Mgr. Hana Baráková

ředitelka Odboru komunikace a tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
Hana Baráková nastoupila do finanční správy na pozici referenta v roce 2018 na Generální finanční ředitelství. Po celou dobu působí na Odboru komunikace a loni se stala jeho ředitelkou. Podílí se mimo jiné na rozvoji digitálních služeb Finanční správy a spolupracovala např. na modernizovaném daňovém portálu MOJE daně.

Medailonek - Petr Pavlinec

Petr Pavlinec

vedoucí odboru informatiky, krajský úřad kraj Vysočina
Petr Pavlinec působí jako vedoucí odboru informatiky na krajském úřadě na Vysočině. V květnu 2022 získal cenu ministra vnitra za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace samospráv a elektronizace zdravotnictví.

Medailonek - Michaela Biňovská

Michaela Biňovská

produktový manažer digitálních služeb, NAKIT
Michaela Biňovská začínala v eBance (ano, v první skutečně elektronické bance v ČR). V covidové pandemii začala pracovat jako produktový manažer digitálních služeb v NAKIT s. p. v rámci projektu Chytrá Karanténa. Kromě digitalizace ji baví její 4 dcery a pořádání sportovních i jiných společenských akcí.

Medailonek - Jitka Coufalová, Ph.D.

Jitka Coufalová, Ph.D.

koordinátorka GeoInfoStrategie, ministerstvo vnitra
Jitka Coufalová pracuje na Městském úřadu v Břeclavi jako specialista GIS. Jako členka Pracovního výboru pro prostorové informace Rady vlády pro informační společnost koordinovala přípravu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020 a současně se podílí na její implementaci. Dvacet let byla na univerzitě odbornou asistentkou a zaměřovala se na výuku a aplikovaný výzkum v oblasti geografických IT.

Medailonek - Eva Kubátová

Eva Kubátová

vedoucí oddělení geoinformatiky, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Eva Kubátová působí dlouhodobě v oblasti prostorových informací. Na pozici předsedkyně Pracovního výboru pro prostorové informace Rady vlády pro informační společnost koordinuje tvorbu i implementaci strategie státu v oblasti prostorových informací, podílí se na koordinaci rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace v souladu s principy a cíli koordinované a komplexní digitalizace České republiky.

Medailonek - Jiří Formánek

Jiří Formánek

ředitel odboru správy DMVS a RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální, Česká republika
Jiří Formánek se dlouhodobě zabývá problematikou územní identifikace a adres. Aktivně se podílí na budování, rozvoji a provozu registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), jednoho ze čtyř základních registrů veřejné správy v České republice. V posledních letech se zapojil do budování a příprav spuštění informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), včetně koordinace směrem ke krajským digitálním technickým mapám (DTM).

Medailonek - Jiří Čtyroký

Jiří Čtyroký

ředitel Sekce prostorových informací Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Jiří Čtyroký pracoval na projektech jako Digitální technická mapa Prahy, Celoměstská sdílená infrastruktura GIS, Geoportál hl. m. Prahy, Územně analytické podklady hl. m. Prahy, Metropolitní plán hl. m. Prahy, 3D model Prahy a celé řadě dalších. Podílí se také na tvorbě GeoInfoStrategie ČR a dalších rozvojových projektech eGovernmentu ČR (DTM krajů, Národní infrastruktura pro prostorové informace, vazby GIS na projekty digitalizace stavebního řízení a standardizace BIM, aj.). Vedle toho se také podílí na postgraduální výuce GIS na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Medailonek - Ing. Radek Wildmann

Ing. Radek Wildmann

projektový pracovník, Ministerstvo obrany
Radek Wildmann je zeměměřický inženýr, který v současnosti působí jako koordinační a projektový pracovník Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, kde v minulosti zastával funkci zástupce ředitele – hlavního inženýra. V posledních letech se podílí na rozvoji národní infrastruktury pro prostorové informace v rámci Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR, a to včetně přípravy nezbytného regulačního rámce.

Medailonek - Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D.

Ing. Kateřina Vrbová, Ph.D.

Odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj
Kateřina Vrbová se dlouhodobě věnuje problematice územního plánování, v současné době působí jako metodik na Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Aktuálně se podílí zejména na projektech souvisejících s problematikou územně analytických podkladů a digitalizací územního plánování. Je členkou řady pracovních týmů koordinujících rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace v ČR.

Medailonek - Jaromír Talíř

Jaromír Talíř

člen managementu sdružení CZ.NIC
Jaromír Talíř je člen managementu sdružení CZ.NIC, správce národní domény .CZ. Na starosti má zejména oblast týkající se digitální identity. V uplynulých letech se podílel na pilotování evropské digitální identity v rámci projektu STORK a zprovoznění produkčního eIDAS uzlu České republiky, který sdružení CZ.NIC již čtvrtým rokem úspěšně provozuje. Za Českou republiku se účastní zasedání eIDAS Technical SubGroup.

Medailonek - Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib

primátor hlavního města Prahy
Zdeněk Hřib je ředitelem obecně prospěšné společnosti Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Dále se zabývá návrhy a realizací rozsáhlých informačních systémů. V roce 2018 byl jako lídr Pirátů zvolen primátorem hlavního města Prahy. Jako primátor má Zdeněk Hřib na starosti mimo jiné oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů.

Medailonek -Radmila Velnerová

Radmila Velnerová

vedoucí odboru analýz a podpory řízení, Královehradecký kraj
Radmila Velnerová působí jako vedoucí Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jako koordinátorka otevřených dat kraje. Vede aktivity k realizaci datového portálu Data KHK a celý tým analytiků. Podílí se na tvorbě jednotné datové základny pro portál, sjednocení dat z informačních systémů kraje a jejich zpracování k vizualizaci. Zároveň realizovala hackathony kraje.

Medailonek - Jan Hošťálek

Jan Hošťálek

projektový vedoucí Správa informačních technologií města Plzně
Jan Hošťálek působí od roku 2005 jako projektový vedoucí v organizaci Správa informačních technologií města Plzně.

Medailonek - Jan Kalina

Jan Kalina

vedoucí optimalizace eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Jan Kalina zastává od roku 2019 pozici vedoucího oddělení na odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra. Jeho oddělení zajišťuje správu a rozvoj Portálu veřejné správy, Portálu občana nebo design systému gov.cz a spolupraci s řadou dalších úřadů na digitalizaci služeb veřejné správy.

Medailonek - Ondřej Nekovář

Ondřej Nekovář

ředitel úseku kybernetické bezpečnosti, ve státním podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb
Ondřej Nekovář se svým týmem zajišťuje kybernetickou a informační bezpečnost Národního datového centra Ministerstva financí, které je součástí kritické informační infrastruktury. Jeho další funkcí je Chief Deception Officer (CDO), v rámci které zodpovídá za strategický rozvoj aktivních prvků kybernetické bezpečnosti. Specializuje se také na legislativu v oblasti kybernetické bezpečnosti, cloud computing a problematiku aktivní obrany.

Medailonek - Vladimír Rohel

Vladimír Rohel

ředitele sekce Bezpečnost NAKIT
Vladimír Rohel pracuje v IT a bezpečnosti více než 27 let. Během své kariéry prošel řadou pozic od systémového administrátora, správce počítačové sítě, ředitele ICT, ředitele Národního centra kybernetické bezpečnosti až po současnou pozici ředitele sekce Bezpečnost ve státním podniku NAKIT. Pracoval v organizacích české státní správy jako Ministerstvo obrany, Ministerstvo zahraničních věcí, Národní bezpečnostní úřad i v mezinárodní organizaci – NATO. Stál u zrodu kybernetické bezpečnosti v ČR a dnešního NÚKIB. V současné době v NAKIT zodpovídá za všechny oblasti bezpečnosti a ochrany informací, od utajovaných informací až po kybernetickou bezpečnost a provozování bezpečnostního dohledového centra Ministerstva vnitra – DCeGOV.

Medailonek - Ondřej Neumajer

Ondřej Neumajer

útvar digitalizace ve vzdělávání, Národní pedagogický institut ČR
Ondřej Neumajer se dlouhodobě zabývá problematikou využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávacími inovacemi a vzdělávací politikou státu. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti útvar digitalizace ve vzdělávání.

Medailonek - Hany Farghali

Hany Farghali

ředitel korporátní komunikace, O2
Hany Farghali je manažer externí komunikace a interních médií ve společnosti O2. Do O2 se vrátil po dvou letech působení v ČSOB, kde řídil externí a interní komunikaci. Předtím působil mimo jiné v ekonomických redakcích Hospodářských novin či České informační agentury. Pracoval také jako PR manažer českého zastoupení technologické společnosti Oracle.

Medailonek - Aleš Špidla

Aleš Špidla

Čestný prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti
Aleš Špidla pracuje jako manažer kybernetické bezpečnosti v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie a jako manažer kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 5. Spolupracuje na řadě projektů s kyberbezpečnostní problematikou. Je garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Je zarputilý evangelizátor problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech.

Medailonek - Julia Szymańska

Julia Szymańska

Buď safe online
Julia Losekoot Szymańska je expertkou na dětskou online bezpečnost a odbornice na digitální marketing a sociální sítě. Přednáší, školí, píše blog a pomáhá rodičům i dětem správně se prezentovat a chránit v online světě. Je spoluautorkou Avast programu Buď safe online, který vzdělává děti i dospělé o bezpečnosti na internetu. Aktuálně se věnuje rozvoji aktivit nové globální nadace Avast Foundation.

Medailonek - Adam Lebech

Adam Lebech

zástupce ředitele, Digitalizační agentura Dánska

Medailonek - Mstyslav Banik

Mstyslav Banik

ředitel rozvoje elektronických služeb, Ministerstvo pro digitální transformaci Ukrajiny

Medailonek - Gudrun Stock

Gudrun Stock

zástupkyně vedoucího oddělení DG CNECT, Evropská komise

Medailonek - Barry Lowry

Barry Lowry

CIO Irsko, Odbor veřejných výdajů a reforem

CIO Irské veřejné správy od roku 2012 a jeho hlavním úkolem je pokročit v digitální agendě

Medailonek - Elena Muñoz

Elena Muñoz

zástupkyně ředitele pro digitalizaci, Ministerstvo pro místní rozvoj, Španělsko

Medailonek - Piret Urb

Piret Urb

ředitelka mezinárodních vztahů, RIA – Úřad pro informační systémy, Estonsko

Medailonek - Mathias Van Compernolle

Mathias Van Compernolle

Poradce ve společnosti Digital Vlaanderen, Belgie

Mathias Van Compernolle je politickým poradcem agentury pro digitalizaci „Digitální Flandry“ vlámské vlády v severním regionu Belgie. Koordinuje vlámskou datovou strategii, která je základní součástí větší digitální strategie pro vlámskou společnost. Tento průřezový stragický rámec chce posílit datové aktivity vládních organizací. Vedle toho přednáší na Artevelde University College v Gentu a je členem správní rady Open Knowledge Belgium.

Medailonek - Michal Ohrablo

Michal Ohrablo

Seniorní konsultant / programový manažer,
Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace, Slovensko

Medailonek - Vicky Margariti

Vicky Margariti

vedoucí oddělení eGovernmentu a Interoperability, Ministerstvo digitalizace, Řecko

Medailonek - Dario Zoric

Dario Zoric

Regionální vedoucí digitalizace, Ministerstvo zahraničních věcí, Dánské velvyslanectví v České republice

Medailonek - Andrea Halmos

Andrea Halmos

Evropská komise, DG CONNECT, vedoucí oddělení Smart Mobility a Living, zaměření na lepší využití dat a umělé inteligence

Medailonek - Radka Domanská

Radka Domanská

národní koordinátorka otevřených dat, Odbor hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Radka Domanská, národní koordinátorka otevřených dat, působí v odboru Hlavního architekta eGovernmentu na Ministerstvu vnitra. Spolu se svým týmem zajišťuje rozvoj Portálu otevřených dat a Národního katalogu otevřených dat, poskytuje metodickou podporu a koordinuje oblast otevřených dat.

Medailonek - Tomáš Šedivec

Tomáš Šedivec

vedoucí oddělení architektury informačních systémů veřejné správy, Ministerstvo vnitra
Věnuje se Enterprise architektuře eGovernmentu a řešením interoperability pro orgány veřejné správy. Je zodpovědný za Národní architektonický plán eGovernmentu. Na odboru Hlavního architekta eGovernmentu pracuje od roku 2015 a zabývá se architekturou informačních systémů veřejné správy, především pak jejich správným napojením a využíváním centrálních sdílených služeb.

Medailonek - Karolína Sieglová

Karolína Sieglová

PR manažerka, odbor eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
Karolína Sieglová působí na Ministerstvu vnitra, odbor eGovernmentu od roku 2017 jako PR manažerka. Prošla si pracovními zkušenostmi jak ve státní správě, tak i akademické sféře a neziskovém sektoru. Podílí se na propagaci všech nástrojů eGovernmentu, v současnosti řeší především komunikaci rozšíření datových schránek ze zákona, která nastane od 1. ledna 2023. PR pro ni neznamená jen práci s médii, ale považuje za nezbytné propojovat komunikaci i s komerčním sektorem a neziskovými organizacemi.

Medailonek - Jitka Faugnerová

Jitka Faugnerová

Koordinátorka INSPIRE, Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Jitka Faugnerová zajišťuje ve spolupráci s týmem GIS expertů zpřístupňování vybraných prostorových dat do EU. V této souvislosti odpovídá za komunikaci s několika desítkami organizací v ČR a za jejich metodické vedení v otázkách technické implementace. V minulosti vedla projekt vybudování Národního geoportálu INSPIRE, který CENIA provozuje. V rámci národní infrastruktury pro prostorové informace sleduje respektování principů směrnice INSPIRE a jejich aplikování na národní úroveň.

Medailonek - Martin Švéda

Martin Švéda

vedoucího oddělení regulace soukromého sektoru a koordinátor příprav transpozice směrnice NIS2
Martin Švéda nastoupil v roce 2017 po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity na Národní bezpečnostní úřad, do jeho tehdejšího Národního centra kybernetické bezpečnosti. Byl tak součástí vzniku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde působí jako právník zaměřující se na národní regulaci kybernetické bezpečnosti a od roku 2021 vede oddělení regulace soukromého sektoru. Zaměřuje se především na problematiku výkladu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů, a podílí se na návrzích jejich změn – aktuálně také koordinuje přípravné práce na novelizaci zákona o kybernetické bezpečnosti v souvislosti s přijetím směrnice NIS2.

Medailonek - Radoslav Bulíř

Radoslav Bulíř

náměstek pro řízení sekce Provozní, Ministerstvo financí
Více než 20 let praxe v oblasti ICT, projektového řízení a informačních systémů, dlouholetá praxe v manažerské funkci ve státní správě, zkušenosti v oblasti architektury a integrace rozsáhlých informačních systémů.